Volonterski programi

Ovaj program ima za cilj promovisanje volonterizma u zajednici i osnaživanje mladih kroz različite aktivnosti, kako bi imali aktivniju ulogu u razvoju društvu.

Kroz podršku aktivnostima kao što su lokalni volonterski servis, ljetni volonterski kampovi, razmjena volontera na regionalnom i međunarodnom nivou, humanitarne aktivnosti, mali grantovi i sl., mi edukujemo mlade lidere da doprinesu toleranciji među mladima u BiH, razbijanju stereotipa i predrasuda, upoznavanju i razumjevanju drugih kultura, kreiranju omladinske politike, zakonskog regulisanja volonterizma i omogućenju aktivnije uloge mladih u društvu.

Naši volonteri pored razvoja/implementacije volonterskih aktivnosti u zajednici sa različitim korisnicima takođe imaju šansu da steknu nova znanja kroz saradnju sa drugim NVO u zemlji i regionu.