Volonterski program i globalna partnerstva

Ovaj program ima za cilj promovisanje volonterizma u zajednici i osnaživanje mladih kroz različite aktivnosti, kako bi imali aktivniju ulogu u razvoju društvu.

Kroz podršku aktivnostima kao što su lokalni volonterski servis, ljetni volonterski kampovi, razmjena volontera na regionalnom i međunarodnom nivou, humanitarne aktivnosti, mali grantovi i sl., mi edukujemo mlade lidere da doprinesu toleranciji među mladima u BiH, razbijanju stereotipa i predrasuda, upoznavanju i razumjevanju drugih kultura, kreiranju omladinske politike, zakonskog regulisanja volonterizma i omogućenju aktivnije uloge mladih u društvu.

Naši volonteri pored razvoja/implementacije volonterskih aktivnosti u zajednici sa različitim korisnicima takođe imaju šansu da steknu nova znanja kroz saradnju sa drugim NVO u zemlji i regionu.

Od svog osnivanja i u u okviru svojih programskih oblasti OKC aktivno razvija saradnju sa organizacijama i mrežama u regionu i Evropi na realizaciji različitih programa, projekata i aktivnosti namjenjenih mladima.

Pored organizacija i mreža, OKC aktivno sarađuje i sa vladinim/javnim institucijama na lokalnom, entitetskom i državnom nivou Bosne i Hercegovine.

Iskustvo i znanje koje je OKC stekao tokom svog rada, a naročito u oblasti izgradnje mira i razvoja demokratije, volonterskih programa i medija, mi dijelimo kroz saradnju sa drugim organizacijama i institucijama, te na taj način unapređujemo uticaj nevladinog sektora na razvoj građanskog društva i aktivnog učešća mladih i ostalih građana.

Veliki je broj organizacija i institucija sa kojima je OKC sarađivao ili trenutno sarađuje, ali bitno je napomenuti da je OKC član Mreže mladih jugoistočne Evrope, Omladinskog Savjeta Republike Srpske i Omladinske mreže Bosne i Hercegovine.