Šta radimo

VIZIJA OKC-a je doprinijeti razvoju društva jednakih mogućnosti u kojem mladi dostižu svoje potencijale.

MISIJA

Omladinski Komunikativni Centar (OKC) je nevladina i neprofitna organizacija sa sjedištem u Banja Luci,  koja djeluje u BiH i na međunarodnom  nivou s ciljem razvoja građanskog aktivizma mladih.Edukativnim, volonterskim, zagovaračkim, medijskim, psihosocijalnim i aktivnostima izgradnje mira i razvoja demokratije doprinosimo poboljšanju kvaliteta života mladih i razvoju društva jednakih mogućnosti.

 1.    STRATEŠKI CILJEVI 2015 – 2019                                                                                                                                           
  1. Unaprijediti postojeće programe i uvesti nove projekte i/ili aktivnosti u sklopu istih;
  2. Jačati kapacitete OKC-a;
  3. Uspostaviti sistem cijeloživotnog učenja za za zaposlene;
  4. Osnažiti finansijske kapacitete organizacije;
  5. Staviti u primjenu strateški plan komunikacije