Psihosocijalni program

bilbord_okc11Psihosocijalni program OKC-a usmjeren je na pružanje podrške ljudima u stanju potrebe, te na doprinos reformi sistema socijalne zaštite u zajednici. Realizujemo projekte i aktivnosti koji vulnerabilnim kategorijama stanovništva obezbjeđuju podršku, ravnopravan tretman i status. Razvijamo saradnju između nevladinog sektora i javnih institucija. Razvijamo kapacitete u lokalnoj zajednici koji mogu doprinijeti rješavanju problema iz ove oblasti. Podržavamo inicijative koje doprinose stvaranju društva u kojoj svaki pojedinac bez obzira na svoje specifičnosti može da postigne maksimum. Razbijamo predrasude i stvaramo nove stavove. Razvijamo programe koji na specifičan i potpuno novi način otvaraju nove perspektive u kojima je svaki pojedinac vrijedan pažnje zajednice i društva u cjelini.

Psihološko savjetovalište i razvoj sistema volontiranja srednjoškolaca i studenata u javnim institucijama programi su koji već godinama svojim rezultatima opravdavaju naš rad na ovo polju.

14 godina sa vama
Najpovoljnije cijene usluga

Termini se unaprijed zakazuju svakim radnim danom od 9 do 17 časova

Telefon: 051/921-599