KONKURS za izbor i imenovanje četiri člana Upravnog odbora OKC-a

 1. juli 2017. godine, Banjaluka

 

 

Na osnovu članova 22. i 32. Statuta Omladinskog komunikativnog centra Banja Luka, usvojenog 13. februara 2017. godine od strane Osnovnog suda u Banjaluci (Rješenje br. F-1-2/02), Omladinski komunikativni centar (OKC) Banjaluka raspisuje:

 

KONKURS

za

izbor i imenovanje četiri člana Upravnog odbora OKC-a

 

Izbor i imenovanje četiri člana Upravnog odbora provodi Skupština OKC-a na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora OKC-a (u daljem tekstu: Komisije) koju je imenovala Skupština OKC-a iz reda svojih članova.

 

Prijavljivanje kandidata se vrši putem javnog konkursa. Komisija provodi postupak javnog konkursa u skladu sa Kriterijumima za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora OKC-a koji se biraju javnim konkursom (u daljem tekstu: Kriterijumima).

 

Kandidati su dužni da dostave pismenu prijavu na javni konkurs sa biografijom, motivacionim pismom i izjavom da ispunjavaju tražene Kriterijume.

 

Komisija je obavezna da pregleda sve prijave koji su stigle u utvrđenom roku i da u skladu sa Kriterijumima formira rang listu kandidata koji su ušli u uži izbor, te da sa njima obavi intervju. Svi kandidati sa liste za uži izbor se pozivaju na intervju. Komisija je obavezna da tokom intervjua utvrdi da li kandidat ispunjava Kriterijume po svim stavkama.

 

Nakon provedenog postupka Komisija Skupštini dostavlja rang listu kandidata koji su ušli u uži izbor, vodeći računa i o gender zastupljenosti (na način da najmanje jedan predloženi kandidat mora biti ženskog pola).

 

Izbor članova Upravnog odbora sa rang liste kandidata koju je sastavila Komisija vrši Skupština OKC-a glasanjem.

 

Izvod iz Statuta OKC-a:

 

Član 32.

 

Upravni odbor je upravljački organ Skupštine OKC-a i upravlja OKC-om u periodu između dvije sjednice Skupštine.

 

Upravni odbor ima sedam (7) članova, od kojih se četiri (4) biraju javnim konkursom.

Jedan (1) član je izvršni direktor i dva (2) člana imenuje izvršni direktor iz redova Programskog odbora.

 

Mandat članova Upravnog odbora je tri (3) godine, sa mogućnosti reizbora .

 

Predsjednika Upravnog odbora bira Upravni odbor iz reda svojih članova natpolovičnom većinom glasova na period od tri (3) godine. Izvršni direktor i članovi Upravnog odbora iz reda zaposlenih ne mogu biti birani na funkciju Predsjednika Upravnog odbora.

 

Upravni odbor donosi Poslovnik o svom radu.

 

Član 33.

 

Mandat članova Upravnog odbora može prestati ostavkom i opozivom.

 

Član Upravnog odbora ostavku podnosi pismenim putem predsjedniku Upravnog odbora.

 

Upravni odbor može opozvati člana Upravnog odbora zbog njegove neaktivnosti i na njegovo mjesto imenovati drugu osobu odlukom donesenom sa najmanje četiri (4) glasa članova Upravnog odbora. Na ovakav način Upravni odbor može opozvati i imenovati najviše dva (2) člana Upravnog odbora.

 

Opoziv i imenovanje člana Upravnog odbora kojeg imenuje izvršni direktor, vrši izvršni direktor svojom odlukom.

 

Član 34.

 

Upravni odbor vrši slijedeće poslove i zadatke:

 

–              nadležan je za provođenje odluka Skupštine OKC-a i odgovoran je Skupštini,

–              predlaže Skupštini izmjene i dopune Statuta i drugih normativnih akata koje donosi Skupština, uključujući i strateški plan razvoja OKC-a,

–              priprema izvještaje o provedenim aktivnostima, kao i programe rada i razvoja, godišnji izvještaj o radu i godišnji plan i program rada OKC-a i dostavlja ih Skupštini na usvajanje,

–              predlaže Skupštini donošenje drugih odluka i akata iz njene nadležnosti,

–              predlaže osnivanje preduzeća ili drugih oblika organizovanja čiji je osnivač OKC,

–              utvrđuje godišnji budžet potreban za provođenje programskih aktivnosti i dostavlja ga Skupštini na usvajanje,

–              odgovoran je za pravovremenu izradu finansijskih izvještaja i odgovoran je za namjensko trošenje finansijskih sredstava utvrđenih budžetom,

–              donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju OKC-a kojim se uređuju pravila i procedure po kojima OKC provodi aktivnosti, utvrđuje potrebe za angažovanjem radnika na određeno ili neodređeno vrijeme, honorarnih radnika i volontera sa opisom poslova i radnih zadataka, a uređuje i druge unutrašnje odnose koji su bitni za zakonito i efikasno poslovanje i provođenje programskih aktivnosti,

–              imenuje i razriješava izvršnog direktora OKC-a,

–              pojašnjava akte koje donosi Skupština,

–              daje prijedloge Skupštini za priznanja i nagrade,

–              vrši druge poslove u skladu sa svojim ovlaštenjima koji ovim Statutom ili drugim aktom nisu u nadležnosti Skupštine za odlučivanje.

 

Član 35.

 

Predsjednik Upravnog odbora rukovodi radom Upravnog odbora i odgovoran je za zakonitost u radu OKC-a.

 

Predsjednik Upravnog odbora OKC-a predstavlja i zastupa OKC sa punim ovlaštenjima.

 

U slučaju spriječenosti predsjednika Upravnog odbora, OKC predstavlja i zastupa i izvršni direktor OKC-a kojeg imenuje Upravni odbor.

 

Upravni odbor, u skladu sa Pravilima i procedurama OKC-a, može određena svoja ovlašćenja prenijeti na izvršnog direktora, a sve u cilju efikasnog provođenja programskih aktivnosti i funkcionalnog rada OKC-a.

 

 

Kriterijumi za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora OKC-a koji se biraju javnim konkursom

 

Na javni konkurs za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora OKC-a mogu se prijaviti kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 

 1. Punoljetna lica (sa navršenih 18 godina),
 2. Lica koja su državljani BiH ili imaju prebivalište na području BiH,
 3. Lica koja nisu kažnjavanja i protiv koji se ne vodi krivični postupak,
 4. Lica koja nisu član organa političkih organizacija i javno ne djeluju sa pozicije člana političke partije,
 5. Lica koja imaju sedmi stepen stručnog obrazovanja sa najmanje 240 ESTC,
 6. Lica koja imaju stručno znanje i iskustvo u radu u trajanju od najmanje pet godina,
 7. Lica koja imaju iskustvo u radu na rukovodećim poslovima u trajnju od najmanje tri godine,
 8. Lica koja imaju stručno znanje i iskustvo u radu sa organizacijama civilnog društva (OCD),
 9. Lica koja nisu u sukobu interesa i
 10. Lica koja nisu zaposlena u OKC-u.

 

Dokumentacija:

 

Kandidati treba da dostave sljedeću dokumentaciju:

 1. Svojeručno potpisanu i skeniranu pisanu izjavu o ispunjavanju uslova po tačkama 1, 2, 3, 4 i 9,
 2. Motivaciono pismo i
 3. Kraću radnu biografiju.

 

Potrebnu dokumentaciju sa naznakom „Prijava na konkurs za člana Upravnog odbora OKC-a“ kandidati treba da pošalju na e-mail adresu upravniodborokcbl@okcbl.org najkasnije do 15. avgusta 2017. godine. Izabrani kandidati biće pozvani na intervju. Komisija će dostaviti prijedlog članova Skupštini OKC-a za prijem u članstvo Upravnog odbora.

 

Komisija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora OKC-a