Konkurs za eksternog evaluatora

Projekat „Ekonomski oporavak i uspostavljanje sistema ranog upozoravanja u poplavljenim zajednicama regije Doboj“

Project „ Economy recovery and establishment of early warning system in flooded municipalities of Doboj region”


OPIS POSLOVA I ZADATAKA ZA ESKTERNOG EVALUATORA

 

POZADINA PROJEKTA

 

Aktivnosti i ciljevi projekta „Ekonomski oporavak i uspostavljanje sistema ranog upozoravanja u poplavljenim zajednicama regije Doboj”, u realizaciji Omladinskog komunikativnog centra i ZORE – Udruženja za socijalni, kulturni i kreativni razvoj, koji finansira Evropska unija kroz program „Instrument pretpristupne pomoći – IPA“ u periodu od 1. novembra 2016. godine do 1. novembra 2017. godine:

 

 1. Pružiti podršku u analiziranju, izradi nacrta, usvajanju i implementaciji Strategje adekvatnog sistema ranog upozoravanja u 5 opština Dobojske regije (Doboj, Doboj Jug, Doboj Istok, Modriča i Usora). Ovaj sistem bi kao alat poslužio za pravovremenu reakciju i oporavak od poplava ili nekih drugih prirodnih nepogoda,
 2. Pružanje podrške za najmanje 80 porodica koje su pretrpjele štetu u poplavama da obnove i razviju svoju poljoprivrednu proizvodnju.

 

Kako bi postigli ciljeve OKC i ZORA će simultano sprovesti aktivnosti projekta u 5 opština Dobojske regije. Ove aktivnosti se mogu podijeliti na dvije glavne komponente:

 

 1. Uspostavljanje adekvatnog sistema ranog upozoravanja u ovih 5 opština:

1.1. Planiranje i implementacija sveobuhvatne analize kapaciteta, resursa i potreba u ciljnim opštinama

1.2. Uspostavljanje i podrška multisektoralnim radnim grupama u ciljanim opštinama za izradu nacrta adekvatnog sistema ranog upozoravanja

1.3. Podrška procesu iniciranja i usvajanja sistema za rano upozoravanje na katastrofe u ciljanim zajednicama

1.4. Pružanje podrške i jačanje kapaciteta ciljanih lokalnih zajednica u procesu implementacije sistema ranog upozoravanja na katastrofe i umrežavanje opština

1.5. Kampanja sa ciljem podizanja svijesti o sistemu ranog upozoravanja na katastrofe u ciljanim opštinama:

Bilbord kampanja

Produkcija i emitovanje kratkih radio izvještaja

Informativno-edukativna brosura za građane

 

 1. Ekonomski oporavak ovih opština

2.1. Selekcija porodica koje su pretrpjele štetu u poplavama u ciljanim opštinama.

2.2. Kupovina i montiranje najmanje 80 plastenika za obnovu i razvoj poljoprivredne proizvodnje.

2.3. Pružanje podrške kroz jačanje kapaciteta selektovanih porodica unutar procesa obnove i razvoja poljoprivredne proizvodnje.

 

Očekivani rezultati:

 1. Lokalne vlasti u 5 ciljnih opština izanalizirale, pripremile, usvojile i počele sa implementacijom adekvatnog sistema ranog upozoravanja od poplava i drugih vrsta prirodnih katastrofa:

 

Ciljne grupe, konkretno lokalne vlasti ciljanih opština, uspostave adekvatan sistem ranog upozoravanja i stave ga u praktično i realno sprovođenje. Ovaj sistem će biti uspostavljen na osnovu identifikovanih potreba i polja mogućeg poboljšanja. Važno je naglasiti da će ovaj sistem uzeti u obzir druge moguće i realne rizike drugih vrsta prirodnih katastrofa. Aktivnosti će osigurati da njegova primena omogućiti punu korist od ove ciljne grupe u odnosu na intervencije oblasti. Poslednje, ali ne i najmanje važno, obezbeđujući odgovarajući sistem ranog upozorenja u mjestu, takođe će obezbjediti direktnu i indirektnu korist krajnjhi korisnika (građana) kao sredstvo za minimiziranje negativnih posljedica u budućim prirodnim katastrofama, kao što su poplave. Uticaj na ovu grupu krajnjih korisnika, takođe ćemo ostvariti kroz primjenu šire javne kampanje koja će imati informativno / obrazovni aspekt (Upoznavanje građana sa uspostavljenim sistemima za rano upozoravanje i načinima njihovog angažovanja u situaciji prirodnih katastrofa).

 

 1. Najmanje 80 porodica pogođenih poplavama iz ciljanih opština izabrani i osnaženi za dalji razvoj njihove održive poljoprivredne proizvodnje:

Ostvarivanjem ovog specifičnog cilja očekuje se rezultat da će naše ciljne grupe, posebno 80 porodica pogođenih poplavama iz ciljanih opština, da se ponovo angažuju i / ili dodatno poboljšaju svoju poljoprivrednu proizvodnju. Podržavanje kupovinom i instaliranjem plastenika, kao i obezbjeđivanje odgovarajuće edukacije i podrške za korišćenje istih, direktno, će se obezbjediti pozitivan uticaj u oblasti oporavka privrede i, samim tim, povećanje kvaliteta života i standarda naše ciljne grupe. U najboljem slučaju, svaki plastenik na godišnjem nivou može da proizvede cca 7 tona poljoprivrednih proizvoda, što znači da će se podržati godišnja proizvodnja od 560 tona poljoprivrednih proizvoda (na osnovu najmanje 80 plastenika). Prema tome, povećanjem poljoprivredne proizvodnje, indirektno, mi ćemo podržati širi aspekt rasta privrede u ciljnim opštinama, a samim tim, lakše prevazići negativne posljedice poplava koje su uticale na ekonomiju.

 

 

 

Eksterna evaluacija projekta:

 

Namjera je da se procjena realizacije aktivnosti projekta obavi od stane spoljnog evaluatora, poželjno stručnjaka u oblastima ekonomskog oporavka i izrade strateških dokumenata.
Esterna evaluacija treba da se bavi pitanjima upravljanja projektom, uticajem ovog projekta, kao i naučenim lekcijama za budućnost.
Eksterna evaluacija će se odvijati u dvije faze:

 

I Prva (središnja) evaluacija će se obaviti u aprilu/maju 2017.
II Druga (finalna) evaluacija će se vršiti na kraju projekta (konačni izveštaj koji se podnosi do 30. oktobra 2017).

 

CILJEVI eksterne evaluacije

 

Opšti cilj:

 

Nezavisna eksterna evaluacija će se vršiti da se utvrdi relevantnost, efikasnost, djelotvornost, uticaj i održivost projekta i da se identifikuju naučene lekcije u skladu sa relevantnim politikama i smjernicama o evaluaciji za EU.

 

Specifični ciljevi:

 

Evaluator će pripremiti izveštaj o evaluaciji koji opisuje procjenu i ističe analazu i preporuke koje se odnose na:

 

 • Bez obzira na planirane aktivnosti, da li su postignuti rezultati su postignuti ili, ako ne, koliki je napredak postignut u pravcu njihovog ostvarivanja;
 • Da li su temeljni faktori van kontrole partnera, uticali pozitivno ili negativno na ishode;
 • Da li aktivnosti za ishode i druge intervencije mogu biti vjerodostojno povezane sa postizanje m rezultata projekta;
 • Kakve lekcije možemo naučiti iz aktivnosti, i šta je najbolja praksa, da li neki primjeri mogu biti identifikovani i koristiti se za dalji rad na razvoju održivih mehanizama za implementaciju strategija, i za ekonomski oporavak širom Bosne i Hercegovine.

 

Verbalni prezentacija i dodatna objašnjenja će biti urađena od strane evaluatora na zahtjev koordinatora, ukoliko taj zahtev bude u roku od mesec dana od prijema pisanog izveštaja.

 

Očekuje se da će dva (2) dostavljena izvještaja pokrivati period od 12 mjeseci ukupno. Prvi izveštaj će biti finalizovan u maju 2017. godine i obuhvatiće period od početka projekta do tog datuma. Drugi i završni izveštaj će se finalizovati u oktobru 2017. godine i pokriće cijelo trajanje projekta.

 

DJELOKRUG RADA

 

 • Evaluator će pregledati i analizirati postojeću projektnu dokumentaciju koju priprema koordinator projekta.
 • Proces evaluacije će obuhvatiti sprovođenje intervjua i fokus grupa sa predstavnicima partnerskih organizacija i saradnika, kao i projektne ciljne grupe uključene u realizaciju projekta (lokalne samouprave, javne ustanove i organizacije civilnog društva, kao i porodice korisini projekta). Evaluacija će proceniti trenutni efekat projekta.
 • Eksterna evaluacija će takođe razmotriti komponentu upravljanja projektom.

 

 

METODA:

 

Održavajući nezavisnosti / neutralnost, procjena će biti izvedena korišćenjem participativnog

pristupa, koji traži poglede mišljenje svih aktera.

 

Izabrani konsultant će predložiti metodologiju evaluacije koji će uključivati (ali ne ograničavajući se na):

 

– Desk istraživanja

– Pregled projektne dokumentacije

– intervjui sa korisnicima projekta

– intervjui sa predstavnicima ciljnih grupa

 

Izabrani kandidat će dostaviti nacrt metodologije projektnom timau na komentare i odobrenje.

Na osnovu komentara i odobrenja projektnog tima evaluator će definisati metodologiju konačne procjene.

 

DOSTAVLJANJE

 

 • Nacrt metodologije evaluacije
 • Završna metodologija evaluacije
 • Detaljan plan evaluacije
 • 2 nacrta izveštaja (središnji i finalni)
 • 2 konačna izveštaja (uključujući PowerPoint prezentaciju sa pregledom ključnih stavki analize i preporuka (središnji i finalni)

 

 

VREMENSKI OKVIR

 

Period rada od 1. aprila 2017. godine do 31.12.2017.

 

Iskustvo i kvalifikacije:

 

 • Fakultetska diploma
 • 5 godina iskustva u radu evaluacija
 • Poznavanje izrada strategija i ekonomskog oporavka
 • Poznavanje upravljanja projektnim ciklusom
 • Odlična komunikacija i facilitacijske sposobnosti
 • Sposobnost analiziranja i izvještavanja
 • Sposobnost za obavljanje konsultacija
 • Odlično poznavanje Engeskog jezika (pismeno i usmeno)

 

 

UGOVOR

 

Ugovor o uslugama pokriva 12 punih radnih dana.

 

PRIJAVA
Zainteresovani kandidati treba da se prijave slanjem sljedećih dokumenata:

 

– Pismo interesa

– Profesionalni rezime

– Kratak opis predložene metodologije

 

Zainteresovani kandidati treba da se prijave najkasnije do 27. marta 2017. godine, Danijeli Topić, asistentu na projektu (OKC), danijela.topic@okcbl.org. Za dodatne informacije, pozovite 051 921 594.