Informisani i aktivni mladi Banjaluke

Projekat “Informisani i aktivni mladi Banjaluke” je dizajniran na osnovu prepoznate potrebe da se planiraju i provode u djelo programi koji pružaju mladima mogućnost kvalitetnog korištenje slobodnog vremena i participaciju u društvu, te da putem medija budu informisani o mogućnostima i inicijativama koje se sprovode od strane omladinskih u drugih organizacija, kao i javnih ustanova.

Konkretnije, predloženi projekat će podržati dalji rad Lokalnog volonterskog servisa (osnovan 2005. godine) koji će omogućavati angažman, prvenstveno mladih, u okviru različitih volonterskih programa i/ili aktivnosti od strane omladinskih i drugih organizacija, te javnih ustanova. Sa druge strane, ovaj servis će u okviru projekta promovisati program međunarodnih volonterskih kampova (za sezonu 2016 i 2017), te time promovisati i samu mobilnost mladih.
Na kraju, putem našeg radija (Gradski radio) projekat će omogućiti da ovaj medij kontinuirano prati i izvještaja širu javnost o inicijativama i aktivnostima omladinskih i drugih organizacija, te javnih ustanova, a koje se direktno tiču interesa i problema mladih.

Uzimajući u obzir cjelokupnu ulogu projekta, osmislili smo slijedeći sveukupni cilj: Razvijeni i održivi lokalni servisi koji omogućavaju volonterski angažman mladih, kao i njihovo prisustvo u medijskom prostoru.

Specifični ciljevi koji će biti ostvareni realizacijom projekta, te doprinositi ispunjenju sveukupnog cilja su:
1. Podržati rad lokalnog volonterskog servisa u promociji i omogućavanju volontiranja mladih na lokalnim i međunarodnim volonterskim programima i aktivnostima.
2. Podržati rad Gradskog radija u pružanju medijskog prostora za mlade, omladinske organizacije i druga udruženja građana, te drugih relevantnih aktera u zajednici kao što su lokalne vlasti, javne ustanove i dr.

Ciljna grupa projekta je podjeljena u nekoliko grupa i to:
• Mladi uzrasta od 15 do 30 godina u ulozi volontera, a angažovanih od strane LVS-a za potrebe aktivnosti i programa omladinskih i drugih organizacija, kao i javnih ustanova (cca. 400);
• Mladi uzrasta od 18 do 30 godina zainteresovani da se informišu o mogućnostima međunarodnih volonterskih programa (cca. 250);
• Generalna populacija mladih uzrasta od 15 do 30 godina kao korisnici (slušaoci) Gradskog radija;
• Omladinske i druge organizacije, kao i javne ustanove koje koriste usluge angažovanja volontera putem LVS-a, te medijskog praćenja njihovih aktivnosti od strane Gradskog radija (cca. 10 organizacija i/ili javnih ustanova).

Projekat će trajati 9 mjeseci, u vremenskom periodu april – decembar 2016. godine, a finansijsku podršku za njegovu implementaciju je pružila Gradska uprava grada Banjaluka.

Iz aspekta metodologija i očekivanih rezultata, isti su slijedeći:
• Tokom 2016. godine uspješno angažovano minimalno 400 mladih u ulozi volontera na lokalnim programima/aktivnostima u različitim oblastima (socijalna i zdrastvena zaštita, kultura i umjetnost, sport i neformalno obrazovanje).
• Uspješno realizovana promotivna kampanja o mogućnostima učestvovanja mladih na međunarodnim volonterskim kampovima u 2016. i 2017. godini
• Tokom 2016. godina Gradski radio pružio medijsku podršku realizaciji minimalno 5 kampanja i/ili drugih programa/aktivnosti omladinskih organizacija i drugih udruženja građana.